ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente Almere
Telefoonnummer (facultatief): 036-7505085
RSIN/Fiscaal nummer: 815544121
Website adres: http://www.diaconie-almere.nl/
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres: Steiger 122
Postcode: 1351 AL
Plaats: Almere

De Protestantse Gemeente Almere is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. Het motto van de Diaconie is: “Helpen waar geen helper is”.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Almere is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De landelijke Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente Almere.

Het RSIN (rechtspersonen samenwerkingsverbanden informatie nummer) van de groepsbeschikking van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland is: 813612809.

U kunt dit nummer gebruiken als u giftenaftrek in uw aangifte inkomstenbelasting heeft of als u samen met ons een onderhandse akte voor een periodieke gift opstelt.

B. Samenstelling bestuur.

Het algemeen bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor de diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van de Diaconie. Het College van Diakenen bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college van diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

Elders op deze website treft u een actueel overzicht aan van de diakenen van de Protestantse Gemeente Almere.

C. Doelstelling/visie.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Almere helpt iedereen die moeite heeft om mee te komen of deel te nemen aan de samenleving in Almere.

Dat doet de Diaconie door individuele begeleiding, ondersteuning en advies en door het steunen van projecten voor bepaalde doelgroepen.

De Diaconie speelt ook een rol in de Protestantse diensten. De Wijkraden van Diakenen zijn daarvoor verantwoordelijk.

De Diaconie ontvangt financiële steun van de PKN gemeente Bussum – West.

Het motto van de Diaconie is: “Helpen waar geen helper is”.

D. Beleidsplan.

Klik hier voor ons meest recente beleidsplan.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Op dit moment heeft de Diaconie van de Protestantse Gemeente Almere één medewerker in deeltijd in loondienst. het betreft een dienstverband van 7 uur per week op basis van schaal 10-10.

De diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

Klik hier voor de meest recente begroting en hier voor de laatste jaarrekening

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen in een opvolgend of lopend jaar (begroting) sluiten in de regel nauw aan bij de bestedingen over de voorgaande jaren. De activiteiten van de Diaconie vertonen een grote mate van continuïteit. Centraal staan daarbij de individuele hulpverlening, de twee Diaconale opvangadressen en het meubel- en witgoedloket. De meest recente begrotingen vindt u op deze website onder “financiële overzichten”.

H. Staat van baten en lasten met toelichting.

Op deze website, treft u onder Financiële overzichten een meerjarenoverzicht aan van begrote en gerealiseerde inkomsten en uitgaven.

Voor de meest actuele begroting en jaarrekening kunt u op de betreffende documenten klikken.